Regulamin

§1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

DNI ROBOCZE - oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U.2015.90. j.t.)

KLIENT – oznacza Kupującego

KODEKS CYWILNY – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2014.121. j.t. z późn. zm.)

KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

KONTO – oznacza wirtualną przestrzeń w sklepie internetowym, zabezpieczoną hasłem, umożliwiającą Użytkownikowi składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, podgląd statusu realizacji zamówień i historii zakupów oraz otrzymywanie rabatów i kuponów promocyjnych

KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy

PRAWO POCZTOWE – ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. 2012.1529)

PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PRAWO PRZEWOZOWE – oznacza ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 2012.1173 j.t. z późń. zm.)

PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

REGULAMIN – oznacza niniejszy dokument, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi umowy sprzedaży towarów drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne wynikające z obowiązujących przepisów

SKLEP INTERNETOWY (e-sklep) - oznacza działalność gospodarczą prowadzoną za pośrednictwem strony internetowej esklep.uzdrowisko-ladek.pl, za pomocą której Kupujący i Sprzedawca zawierają umowy na odległość

SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza Spółkę Akcyjną „Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A., prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A z siedzibą w Lądku-Zdroju przy ul. Wolności 4, 57-540 Lądek-Zdrój, posługującą się numerem NIP 881-000-22-59, numerem REGON 000288283, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000067163; posiadającą kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości 17 020 000 zł, adres e-mail: e-sklep@uzdrowisko-ladek.pl , nr tel. 748 146 434, nr fax 748 147 107

USŁUGA – oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy

USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę

TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza złożenie własnoręcznego podpisu na zmaterializowanym dokumencie

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827)

UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej esklep.uzdrowisko-ladek.pl

ZAPŁATA – oznacza zaksięgowanie kwoty wynagrodzenia na rachunku bankowym podmiotu uprawnionego do otrzymania wynagrodzenia


§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest handel detaliczny produktami, a w szczególności kosmetykami, pamiątkami z logo i ceramiką, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

2. Właścicielem sklepu internetowego jest Sprzedawca.

3. Zamawiać towary za pośrednictwem sklepu internetowego mogą zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy.

4. Sprzedawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w sklepie internetowym jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz ich zaakceptowanie.

5. Prezentacja towarów na stronach sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowi jedynie zaproszenie do składania oferty przez Użytkownika.

6. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

7. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.


§3. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Użytkownik może zawierać z Usługodawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.

2. Świadczona przez Usługodawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.

3. W celu utworzenia konta, konieczne jest podanie w formularzu rejestracyjnym przez Użytkownika następujących danych:

 1. imię i nazwisko
 2. e-mail (adres poczty elektronicznej)
 3. nr telefonu
 4. ulica, miejscowość, kod pocztowy, kraj, województwo
 5. hasło

4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej zostaje zawarta w momencie wypełnienia formularza rejestracyjnego i utworzeniu konta w sklepie internetowym lub poprzez wypełnienie formularza zamówienia (bez konieczności rejestracji konta).

5. Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Usługodawcę, usuwając swoje konto z e-sklepu. Usunięcie przez Usługobiorcę konta z e-sklepu oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.


§4. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ PRODUKTÓW

1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez sklep internetowy 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

2. Użytkownik może składać zamówienia w następujących formach:

 1. za pomocą konta w sklepie internetowym (w tym wypadku przy składaniu zamówienia nie jest konieczne powtórne wypełnianie formularza zawierającego dane osobowe)
 2. za pomocą formularza zamówienia

3. W celu złożenia zamówienia za pomocą konta w sklepie internetowym bądź formularza zamówienia, Użytkownik po wybraniu odpowiedniego dla siebie towaru, poprzez kliknięcie na pole z napisem „Do koszyka” dodaje towar do wirtualnego koszyka, a następnie wybiera odpowiednią formę płatności oraz dostawy. W dalszej kolejności Użytkownik zatwierdza zamówienie klikając na pole z napisem „Potwierdź zamówienie” (zatwierdzenie zamówienia jest jednoznaczne z obowiązkiem zapłaty).

4. W celu złożenia zamówienia za pomocą formularza zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika następujących danych:

 1. imienia
 2. nazwiska
 3. telefonu
 4. aktywnego adresu e-mail
 5. ulicy i numeru domu
 6. miejscowości i kodu pocztowego
 7. kraju i województwa
 8. nazwy i NIP firmy (w przypadku Użytkowników będących Przedsiębiorcami)

5. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych wymagane jest skorzystanie z zakładki Zwroty lub kontakt telefoniczny, mailowy ze Sprzdawcą.

6. Jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy sprzedaży, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

7. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.

8. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 1. za pobraniem przy odbiorze
 2. przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy

9. Sprzedawca informuje, że jego rachunek bankowy, na który należy dokonywać przedpłat w przypadku wyboru płatności przelewem prowadzony jest przez Bank Zachodni BZ WBK S.A. pod numerem 83  1090 2297 000 0005 8800 8941.

10. Termin płatności, w przypadku wyboru płatności w innej formie niż za pobraniem, wynosi 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

11. W przypadku wyboru płatności w innej formie niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy dniem złożeniem zamówienia, a dniem zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

12. Kupujący może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu lub wycofać zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane.


§5. DOSTAWA TOWARU

1. Zamówione towary dostarczane są do Kupującego na adres wskazany w zamówieniu. Wysyłka towaru następuje niezwłocznie po otrzymaniu i potwierdzeniu zamówienia przez e-sklep i jest realizowana w ciągu 2-7 dni roboczych. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym terminie, sprzedawca niezwłocznie informuje kupującego o tym fakcie pod wskazany przez niego numer telefonu lub adres e-mail. Kupujący w takim wypadku podejmuje decyzje o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

2. Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A lub Kuriera.  Kupujący jest obciążony kosztami dostawy określonymi w cenniku Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

4. W przypadku wysyłki towaru „za pobraniem pocztowym”, zapłata za towar uiszczana jest gotówką spedytorowi lub na poczcie przy odbiorze przesyłki. Warunkiem odbioru towaru jest uiszczenie należności.

5. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) zwrócić się do kuriera o sporządzenie protokołu szkody, w sytuacji kiedy kurier nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od kuriera protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.


§6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU KUPIONEGO NA ODLEGŁOŚĆ

1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres e-sklep@uzdrowisko-ladek.pl ) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w § 1 adres siedziby Sprzedawcy. Oświadczenie Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza na stronie e-sklepu.

4. W razie odstąpienia od Umowy, jest uważana za niezawartą.

5. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na wskazany w § 1 adres jego siedziby.

6. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w e- sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

9. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

10. Konsument zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu fiskalnego, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.


§7. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ZAKUPIONYCH TOWARÓW

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 5764 Kodeksu cywilnego).

2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. w tradycyjnej formie pisemnej na wskazany w § 1 adres siedziby Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres: e-sklep@uzdrowisko-ladek.pl).

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.

4. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:

 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór
 3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
 4. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym

5. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

 1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny
 2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy
 3. żądać wymiany produktu na wolny od wad
 4. żądać usunięcia wady

6. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

7. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres wskazany w § 1.

8. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego należy dołączyć opis niezgodności towaru z umową. Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.

9. Do reklamowanego produktu należy dołączyć paragon bądź fakturę VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.

10. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.

11. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.


§9. REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do siedziby Usługodawcy).

2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.


§10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Klienta chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. z późń. zm).) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę/Usługodawcę wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego.

3. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

4. Sprzedawca/Usługodawca posługuje się za zgodą Użytkownika plikami cookies.

5. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych oraz stosowanych przez Sprzedawcę/Usługodawcę plików cookies znajdują się w zakładce Polityka prywatności.


§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U.2014.148 j.t. z późń. zm.)) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

5. Regulamin niniejszy może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.

6. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22.06.2015 r.