Regulamin

§1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

DNI ROBOCZE - oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U.2015.90. j.t.)

KODEKS CYWILNY - oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2014.121. j.t. z późn. zm.)

KONTO - oznacza wirtualną przestrzeń w sklepie internetowym, zabezpieczoną hasłem, umożliwiającą Kupującemu składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, podgląd statusu realizacji zamówień i historii zakupów oraz otrzymywanie rabatów i kuponów promocyjnych

KUPUJĄCY - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy

PRAWO POCZTOWE - ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. 2012.1529)

PRAWO POLSKIE - oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PRAWO PRZEWOZOWE - oznacza ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. 2012.1173 j.t. z późń. zm.)

PRZEDSIĘBIORCA - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

REGULAMIN - oznacza niniejszy dokument, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi umowy sprzedaży towarów drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Kupującego obowiązki informacyjne wynikające z obowiązujących przepisów

SKLEP INTERNETOWY (e-sklep) - oznacza działalność gospodarczą prowadzoną za pośrednictwem strony internetowej esklep.uzdrowisko-ladek.pl, za pomocą której Kupujący i Sprzedawca zawierają umowy na odległość

SPRZEDAWCA - oznacza Spółkę Akcyjną „Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A., prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A z siedzibą w Lądku-Zdroju przy ul. Wolności 4, 57-540 Lądek-Zdrój, posługującą się numerem NIP 881-000-22-59, numerem REGON 000288283, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000067163; posiadającą kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości 36 494 430,00 zł, adres e-mail: sekretariat@uzdrowisko-ladek.pl , nr tel. 748 146 434, nr fax 748 147 107

USŁUGA - oznacza działanie podejmowane na podstawie umowy o świadczenie usług przez Sprzedającego w celu zaspokojenia określonej potrzeby Kupującego

TRADYCYJNA FORMA PISEMNA - oznacza złożenie własnoręcznego podpisu na zmaterializowanym dokumencie

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827)

ZAPŁATA - oznacza zaksięgowanie kwoty wynagrodzenia na rachunku bankowym podmiotu uprawnionego do otrzymania wynagrodzenia


§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest handel detaliczny produktami, a w szczególności kosmetykami, pamiątkami z logo i ceramiką, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
 2. Właścicielem sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 3. Zamawiać towary za pośrednictwem sklepu internetowego mogą zarówno Kupujący, jak i Przedsiębiorcy.
 4. Sprzedawca informuje, że warunkiem złożenia zamówienia oraz rejestracji w sklepie internetowym jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz ich zaakceptowanie.
 5. Prezentacja towarów na stronach sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowi jedynie zaproszenie do składania oferty przez Klienta.
 6. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 7. Zakazane jest dostarczanie do sklepu internetowego przez Kupującego treści bezprawnych.


§3. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Kupujący może zawierać ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę.
 2. Świadczona przez Sprzedawcę usługa elektroniczna jest bezpłatna i polega na prowadzeniu konta w sklepie internetowym.
 3. W celu utworzenia konta, konieczne jest podanie w formularzu rejestracyjnym przez Kupującego następujących danych: imię i nazwisko; e-mail (adres poczty elektronicznej); ulica, miejscowość, kod pocztowy, kraj, województwo; hasło.
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej zostaje zawarta w momencie wypełnienia formularza rejestracyjnego i utworzeniu konta w sklepie internetowym lub poprzez wypełnienie formularza zamówienia (bez konieczności rejestracji konta).
 5. Kupujący może w każdym czasie zakończyć świadczenie na jego rzecz usługi elektronicznej przez Sprzedawcę, usuwając swoje konto z e-sklepu. Usunięcie przez Kupującego konta z e-sklepu oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.


§4. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ PRODUKTÓW

 1. Zamówienia od Kupującego są przyjmowane przez sklep internetowy 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. Kupujący może składać zamówienia w następujących formach: za pomocą konta w sklepie internetowym (w tym wypadku przy składaniu zamówienia nie jest konieczne powtórne wypełnianie formularza zawierającego dane osobowe lub za pomocą formularza zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia za pomocą konta w sklepie internetowym bądź formularza zamówienia, Kupujący po wybraniu odpowiedniego dla siebie towaru, poprzez kliknięcie na pole z napisem „Do koszyka” dodaje towar do wirtualnego koszyka, a następnie wybiera odpowiednią formę płatności oraz dostawy. W dalszej kolejności Kupujący zatwierdza zamówienie klikając na pole z napisem „Potwierdź zamówienie” (zatwierdzenie zamówienia jest jednoznaczne z obowiązkiem zapłaty).
 4. W celu złożenia zamówienia za pomocą formularza zamówienia konieczne jest podanie przez Kupującego następujących danych: imienia, nazwiska, telefonu, aktywnego adresu e-mail, ulicy i numeru domu, miejscowości i kodu pocztowego, kraju i województwa, nazwy i NIP firmy (w przypadku Kupujących będących Przedsiębiorcami).
 5. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych wymagane jest skorzystanie z zakładki Zwroty lub kontakt telefoniczny, mailowy ze Sprzedawcą.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy sprzedaży, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 7. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
 8. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: za pobraniem przy odbiorze lub przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca informuje, że jego rachunek bankowy, na który należy dokonywać przedpłat w przypadku wyboru płatności przelewem prowadzony jest przez Santander Bank Polska S.A. pod numerem 83 1090 2297 0000 0005 8800 8941.
 10. Termin płatności, w przypadku wyboru płatności w innej formie niż za pobraniem, wynosi 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 11. W przypadku wyboru płatności w innej formie niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy dniem złożeniem zamówienia, a dniem zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 12. Kupujący może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu lub wycofać zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane.


§5. DOSTAWA TOWARU

 1. Zamówione towary dostarczane są do Kupującego na adres wskazany w zamówieniu. Wysyłka towaru następuje niezwłocznie po otrzymaniu i potwierdzeniu zamówienia przez e-sklep i jest realizowana w ciągu 5-9 dni roboczych. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym terminie, sprzedawca niezwłocznie informuje kupującego o tym fakcie pod wskazany przez niego numer telefonu lub adres e-mail. Kupujący w takim wypadku podejmuje decyzje o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
 2. Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy określonymi w cenniku Poczty Polskiej.
 4. W przypadku wysyłki towaru „za pobraniem pocztowym”, zapłata za towar uiszczana jest gotówką spedytorowi lub na poczcie przy odbiorze przesyłki. Warunkiem odbioru towaru jest uiszczenie należności.
 5. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) zwrócić się do Poczty Polskiej S.A. o sporządzenie protokołu szkody, w sytuacji kiedy Poczta Polska S.A. nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od Poczty Polskiej S.A. protokół szkody, Sprzedawca zaleca przesłanie tego dokumentu (ewentualnie jego kopii) na wskazany w §1 adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.


§6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU KUPIONEGO NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 2. Sprzedawca potwierdza Kupującemu niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu Kupujący może złożyć bezpośrednio Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres rezerwacja@uzdrowisko-ladek.pl ) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w § 1 adres siedziby Sprzedawcy. Oświadczenie Kupujący może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza na stronie e-sklepu.
 4. W razie odstąpienia od Umowy, jest uważana za niezawartą.
 5. Kupujący zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na wskazany w § 1 adres jego siedziby.
 6. W przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w e- sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Kupującemu zwracane.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Kupującego przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 9. Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 10. Kupujący zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu fiskalnego, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Kupującemu tytułem odstąpienia przez niego od umowy.


§7. REKLAMACJE DOTYCZĄCE ZAKUPIONYCH TOWARÓW

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 5764 Kodeksu cywilnego).
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Kupującego może nastąpić w formie dowolnej (np. w tradycyjnej formie pisemnej na wskazany w § 1 adres siedziby Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres:rezerwacja@uzdrowisko-ladek.pl).
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Kupującego niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Kupującego.
 4. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli: nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 5. Kupujący, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może: złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;żądać wymiany produktu na wolny od wad; żądać usunięcia wady.
 6. Kupujący, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres wskazany w § 1.
 8. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego należy dołączyć opis niezgodności towaru z umową. Sprzedawca zaleca Kupującemu, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.
 9. Do reklamowanego produktu należy dołączyć paragon bądź fakturę VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.
 10. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych ustosunkuje się do zgłoszenia Kupującego, w przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Kupującego za uzasadnione.
 11. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.


§8. REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną Kupujący składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu do siedziby Sprzedawcy).
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.


§9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust.1-2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)- dalej RODO informuję, iż:

 • Administratorem danych osobowych Kupującego jest Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. z siedzibą w Lądku-Zdroju 57-540 , ul. Wolności 4.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – pisemnie kierując korespondencję na adres: „Uzdrowisko Lądek-Długopole” S.A. 57-540 Lądek- Zdrój, ul. Wolności 4, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” oraz e-mailowo pod adresem iod@uzdrowisko-ladek.pl
 • Dane osobowe Kupującego przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
 • Odbiorcami danych osobowych Kupującego będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia.
 • Dane osobowe Kupującego przechowywane będą przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi Kupującego (np. obsługa reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 • Kupujący posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 • Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Kupującego narusza przepisy RODO.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.


§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Kupujących za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U.2014.148 j.t. z późń. zm.)) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Kupujący może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Przedsiębiorców ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Kupujących, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin niniejszy może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej sklepu internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Regulaminu, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku, jeżeli Kupujący nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.
 6. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.03.2020 r.